Wymagania bezpieczenstwa dla maszyn i urzadzen

ATEX jest faktem prawnym Unii Europejskiej, regulującym wymagania bezpieczeństwa i pomocy zdrowia, jakie musi dokonać każdy produkt dany do lektury w okolicach zagrożonych wybuchem. Najnowsza informacja, po pracach ujednolicających będących już norm ATEX 2014/34/UE zacznie zaczynać od 20 kwietnia 2016 r., każdy utwór będzie potrzebował mieć następujące oznaczenia:

Jinx Repellent Magic FormulaJinx Repellent Magic Formula. Prenditi cura del tuo futuro grazie alla candela magica

1. oznaczenie CE, 2. numer identyfikacyjny jednostki, która wydała certyfikat, 3. symbol wykonania przeciwwybuchowego, 4. grupa wybuchowości, 5. kategoria urządzenia, 6. rodzaj ochrony przeciwwybuchowej, 7. podgrupa wybuchowości, 8. klasa temperatur. Każde urządzenia muszą być zaplanowane tak, aby podczas produkcji nie stwarzały zagrożenia. Wystawienie certyfikatu przez firmy upoważnione (np. UDT-CERT, ITG KOMAG, OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. Gliwice) odnosi się z będącymi procedurami: 1. badanie standardu WE - cierpi na punkcie zapewnienie, że danie spełnia zasadnicze wymagania dyrektywy, 2. zapewnienie jakości produkcji - procedura zatwierdzająca system jakości, umożliwiająca oznakowanie wyrobu znakiem CE i wystawienie deklaracji zgodności, 3. weryfikacja wyrobu - procedura doświadczeń i kontroli każdego wytworzonego materiału w celu ustalenia zgodzie z regułą, 4. zapewnienie jakości produktu - procedura ustalająca stosowany system jakości obejmujący kontrolę końcową i doświadczenia wyrobów, 5. zgodność z człowiekiem - procedura do przeprowadzenia koniecznych badań każdego produkowanego egzemplarza przez producenta, w projekcie dostarczenia jego zgodności z pracownikiem określonym w certyfikacie badania standardu WE i wymaganiami znanymi w dyrektywie, 6. wewnętrzna kontrola produkcji - procedura sporządzania dokumentacji technicznej urządzeń, dokumenty należy przechowywać przez okres 10 lat z wyprodukowania ostatniego egzemplarza, 7. przekazanie dokumentacji technicznej do głowy notyfikowanej w punkcie przechowania, dokumentacja powinna zawierać opis ogólny, projekt, rysunki, schematy, opisy, wykaz norm, wyniki badan i obliczeń, deklarację zgodności, 8.weryfikacja produkcji jednostkowej.